อาคาร 1

อาคาร 1 มีห้องเรียนและห้องศูนย์ ดังนี้

– ห้องเรียน
– ห้องกิจกรรมพัฒนานักเรียน
– ห้องงานลูกเสือ เนตรนารี ยุวกาชาด
– ห้องพักครู สุขศึกษา และ พลศึกษา
– ห้องดนตรีไทย (ดนตรีไทยพรหมพิพัฒน์)
– ห้องศูนย์การเรียนรู้ทัศน์ศิลป์
– ห้องพักครูนาฏศิลป์
-ห้องปฏิบัติการเรียน นาฏศิลป์ (นาฏยพัฒน์)

ห้องดนตรีไทย
โดยห้องดนตรีไทย ไว้สำหรับนักเรียนเรียนรู้เป็นห้องปฏิบัติในรายวิชาศิลปะ (ดนตรีไทย)

โดยห้องดนตรีไทยนี้ มีคุณครูผู้ดูแลดังนี้

 1. คุณครูนภาสิริ สินพูลผล
 2. คุณครูไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
 3. วัชรพงษ์ วงษ์สอาด

ห้องทัศน์ศิลป์
โดยห้องนี้ไว้สำหรับนักเรียนที่เรียนรายวิชา ศิลปะ (ทัศน์ศิลป์)

โดยห้องทัศน์ศิลป์นี้ มีคุณครูผู้ดูแลดังนี้
คุณครูกรสุดา จินตนาภักดี

ห้องนาฏศิลป์
โดยห้องเรียนนี้เป็นห้องปฏิบัติในรายวิชา ศิลปะ (นาฏศิลป์)

โดยห้องเรียนนี้มี คุณครูผู้ดูแลดังนี้

 1. คุณครูภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
 2. คุณครูจารุกิตติ์ ชินนะประภา
 3. คุณครูนราวรรณ เต่าทอง

อาคาร 2

อาคาร 2

มีห้องเรียนและห้องศูนย์ดังนี้
– ห้องเรียน
– ห้องพักครูวิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม
– ห้องพระพุทธศาสนา
– ห้องพยาบาล

ห้องพักครู กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

อาคาร 3

อาคาร 3 เป็อาคารสำหรับห้องเรียน พิเศษ (Gifted) ในระดับชั้น ม.1-3

อาคาร 4

อาคาร 4 มีห้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติดังนี้

 • ห้องบริหารงานกิจการนักเรียน
 • ห้องบริหารงานทั่วไป
 • ห้องบริหารงานวิชาการ
 • ห้องบริหารงานงบประมาณและบุคคล
 • สำนักงานผู้อำนวยการ
 • งานพัสดุ
 • ห้องเรียน
 • ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
 • ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
 • ห้องศูนย์ภาษาญี่ปุ่น
 • ห้องศูนย์ภาษาจีน
 • ห้องศูนย์ภาษาอังกฤษ

อาคาร 5

อาคาร 5 มีห้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติดังนี้

 • ห้องสมุดโรงเรียน
 • ห้องพักครูภาษาไทย
 • ห้องศูนย์การเรียนรู้ภาษาไทย
 • ห้องพักครูคณิตศาสตร์
 • ห้องเรียน

อาคาร 6

อาคาร 6 มีห้องเรียนและศูนย์ปฏิบัติดังนี้

 • ห้อง CODING
 • ห้องพยาบาล
 • ห้องเรียน
 • ห้อง RAB วิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)
 • ห้องพักครูวิทยาศาสตร์ (มัธยมปลาย)
 • ห้องศูนย์คณิตศาสตร์
 • ลานอเนกประสงค์ ชั้น1
 • สวนสุดสวยหลังอาคาร 6

ห้อง Coding & Robotics Center (อาคาร 6)

อาคารสระว่ายน้ำ

 1. อาคารสระว่ายน้ำ เป็นอาคารไว้สำหรับให้นักเรียนมาว่ายออกกำลังกายช่วงเวลา 14.30-16.50 และซ้อมกีฬาสี เพื่อให้นักเรียนคลายเครียดต่างๆ
คุณครูผู้ดูแล
 1. โดยมีคุณครูณฐอร ทีฆายุพรรค

 2.คุณครูอชิรญา เดือนแจ่ม

STAFF TPN SWIMMING POOL
 1. อิทธิกร เปลหิรัญ

สิ่งศักดิ์ประจำโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พระพุทธปุณญากรณ์

ประดิษฐาน ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 5

ประดิษฐาน ณ โดมอเนกประสงค์ โณงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พระพรหมธาดา

ประดิษฐาน ณ หน้าอาคาร 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

พระแม่ธรณี

ประดิษฐาน ณ ข้างห้งอบริหารงาน กิจการนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

โรงอาหารและสหกรณ์

ธนาคารโรงเรียน

ลานอเนกประสงค์ นันทนาการ กีฬาสี ต่างๆ

ลานพระพรหมธาดา – มีคาเฟ่ ร้านค้า ไว้สำหรับนั่งเล่นใต้ต้นไม้ ร่มเย็นสบาย ในช่วงเช้า พักกลางวัน และ ช่วงเย็น

ศาลาริมสนาม – ไว้สำหรับนักเรียน คุณครูพักผ่อนทำงาน การบ้าน ประชุมงาน ทำงานกลุ่ม ในช่วงเย็น รอผู้ปกครองมารับ นั่งเล่น และอื่นๆ