ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 

๑. ว่าที่ร้อยตรีสวัสดิ์ ดวงจันทร์ (Vision)

 พ.ศ.๒๕๐๒ (รักษาการ)

๒. นายชุมพล       คำดา

พ.ศ.๒๕๐๒ – ๒๕๓๑

๓.  นายถวิล       บุญภักดี

พ.ศ.๒๕๓๑ – ๒๕๓๕

๔.  นายบุญยืน        กนกลาวัณย์

พ.ศ.๒๕๓๕ – ๒๕๓๙

๕.  นายวิศรุต        สนธิชัย

พ.ศ.๒๕๓๙ – ๒๕๔๑

๖.  นายสมพงษ์          พลสูงเนิน

พ.ศ.๒๕๔๑ – ๒๕๔๔

๗.  นายสน        ศรีบุญเรือง

พ.ศ.๒๕๔๔ – ๒๕๔๖

๘.  นายทรงวิทย์         นิลเทียน

พ.ศ.๒๕๔๖ – ๒๕๕๓

๙.  นางสุนีย์          สอนตระกูล

พ.ศ.๒๕๕๓ – ๒๕๕๖

๑๐.นายนรากร        ไหลหรั่ง

พ.ศ.๒๕๕๖ – ๒๕๕๙

๑๑.นายโชคดี        วิหคเหิร

พ.ศ.๒๕๕๙ – ๒๕๖๒

๑๒.นางธราภรณ์    พรหมคช

พ.ศ.๒๕๖๒ – ปัจจุบัน