• นายธนาขวัญ ไหวเทศ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
  • นางกัลยา อบสุวรรณ
   • นางภัสรา ศรีรุ่งโรจน์เจริญ
    • นางกรสุดา จินตนาภักดี
  • นางจารุกิตติ์ ชินนะประภา
   • นายวัชรพงษ์ วงษ์สอาด
    • นางสาวนราวรรณ เต่าทอง
  • นายวิทวัส เอี่ยมผู้ช่วย
   • นางสาววีณา เรี่ยวแรง
    • นางสาวนภาสิริ สินพูลผล
  • นาย สมฤกษ์ อุ่นจันทร์
   • นายไกรสิทธิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์