• นางธราภรณ์ พรหมคช
  ผู้อำนวยการโรงเรียน
  • นางบุณฑริก ศรีบุญเรือง
   รองผู้อำนวยการ
  • นาง วทันยา ยางกลาง
   รองผู้อำนวยการ
  • นายชวัลวัฒน์ ถิรไชยพิบูล
   รองผู้อำนวยการ
  • นงลักษณ์ อริยะดิบ
   รองผู้อำนวยการ