• นางเนาวรัตน์ หน่อแก้ว
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
  • นางอชิรญา เดือนแจ่ม
   • นายอธินันท์ เพียรดี
    • ว่าที่ ร.ต.ชูชาติ ทรัพย์ขวัญ
  • นายสมโภชน์ เจริญขำ
   • นางสาวณฐอร ทีฆายุพรรค
    • นายวรตม์ บุราคร
  • นายอดิศร เมืองซ้าย
   • นายไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
    • นางสาวอภัสรา บุญอิ่ม
  • นายสุรชัย สัมโย
   • นางสาวชลดา อานี