• นายธีรพงศ์ มีโภค
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
   • นางสาวจิราพร ชมมร
    Description
  • นางจันทนา อินทร์จันทร์
   • นางสาวประไพศรี ปัญญา
    • นายปรัชญา ซื่อสัตย์
     • นายวัชรากร แสงอากาศ
  • นางสาวภัทลภา รำไพ
   • นางภัทรพร จันทร์เปรม
    • นางแสงดาว คณานับ
     • นายณรงค์ บัวผาย
  • นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธ์
   • นายวิชญ์พล ปัญญา
    • นายยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์