• นายธีรพงศ์ มีโภค
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
   • นางสาวประไพศรี ปัญญา
    • นางแสงดาว คณานับ
     • พรรณนิภา เกิดสาย
      Description
  • นางสาวภัทลภา รำไพ
   • นางภัทรพร จันทร์เปรม
    • นายวัชรากร แสงอากาศ
  • นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธ์
   • นายวิชญ์พล ปัญญา
    • นายยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์
  • นางสาวจิราพร ชมมร
   • นายปรัชญา ซื่อสัตย์
    • นางสาววงศ์ณภัทร ศิริวชิโรวัฒน์