• นายธีรพงศ์ มีโภค
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
  • นางสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
   • นางสาวจิราพร ชมมร
    Description
    • นายธนพล สรรคพงษ์
     Description
     • นายยุทธพงศ์ ไทยสวัสดิ์
      Description
  • นางจันทนา อินทร์จันทร์
   • นางสาวประไพศรี ปัญญา
    • นายปรัชญา ซื่อสัตย์
     • นางสาววงศ์ณภัทร ศิริวชิโรวัฒน์
      Description
  • นางสาวภัทลภา รำไพ
   • นางภัทรพร จันทร์เปรม
    • นางแสงดาว คณานับ
     • นางสาวพรรณนิภา เกิดสาย
      Description
  • นางสาวปวริศา ปรางวิสุทธ์
   • นายวิชญ์พล ปัญญา
    • นายวัชรากร แสงอากาศ
     Description