• นางสาวสุกานดา ทองตัน
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
  • นางสาวณัฏฐิณี ประเทืองยุคันต์
   • นางสาวนชนุช ศุทธดา
    • นางสาวกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์
     • นายใหม่ บุญมี
      • นางสาวศุภษา อังกาบูรณะ
  • นางสาวบุปผา พ่วงปิ่น
   • นางสาวณปภัช ไกรพรธนา
    • นางสาวสาธนา ประสิทธิวงศ์
     • นางสาววรารัตน์ แซ่จิว
  • นางอรพิน จันทร์ประเสริฐ
   • นางมิ่งขวัญ สุขมาก
    • นางวรรณวิสา ศิริจันทะพันธุ์
     • นางอังคนา ธนบดีศรีสุข
  • นางนงลักษณ์ แย้มคำ
   • นางสาวพเยาว์ ยศชัยภูมิ
    • นางสาวชัญญรัช โนนสว่าง
     • นางเรวิกา พลอยสัมฤทธิ์
  • นายกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา
   • นางสาวเกศวิไล บรรพต
    • นางสาวพักตร์จิรา มีสมพงษ์
     • นางสาวรุ้งทอง ฤกษ์อุโฆษ
  • นางวัฒนา เหล็งหวาน
   • นางสาวสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
    • นางสาวสุธาภรณ์ วรกาญจนกุล
     • นางสาวรติกร บนสูงเนิน