วิสัยทัศน์ (Vision)

“องค์กรสร้างสรรค์ความรู้คู่คุณธรรม ก้าวล้ำสู่สากลอย่างยั่งยืน”

พันธกิจ (Mission)

๑.พัฒนานักเรียนให้เกิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

๒. พัฒนาครูให้มีทักษะและสมรรถนะในศตวรรษที่ ๒๑

๓. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ที่มุ่งเน้น ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

๔. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อม ที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๕. พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ OBECQA

๖. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุน การบริหารจัดการเชิงคุณภาพและการเรียนรู้

เอกลักษณ์ (Uniqueness)

เตรียมพัฒน์นนท์ สร้างคน สร้างชาติ

อัตลักษณ์ (Identity)

ลูกพระเกี้ยวน้อยคนดี รู้รักสามัคคี มีจิตอาสา

 

ค่านิยม (Core Values)

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้กำหนดค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ “TPN OK” ซึ่งมีความหมายดังนี้

TTechnologyการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษา
PProfessionalความเป็นมืออาชีพของผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา
NNetworkสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร
OOrganizationเป็นองค์กรแห่งความรู้
KKindnessความมีเมตตา มีน้ำใจ ในองค์กร

ปรัชญา (Philosophy)

ความเป็นเลิศทางวิชาการ และคุณธรรม

วัฒนธรรมองค์กร (Organization Culture)

ทำงานอย่างสร้างสรรค์  มุ่งมั่นพัฒนา ก้าวหน้าและยั่งยืน

 

จุดเน้น (Main Stress)

“รักษ์องค์กร รักษ์ความเป็นไทย ใช้เทคโนโลยี มีทักษะทางภาษา สร้างคนกล้าคนดี

มีจิตอาสา รักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม”

กลยุทธ์  (Strategy)

กลยุทธ์ที่ 1  พัฒนาคุณภาพนักเรียนให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ อย่างมีคุณธรรม จริยธรรม

กลยุทธ์ที่ 2  ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพครูให้มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

กลยุทธ์ที่ 3  พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ระดับมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4  บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพมาตรฐานสากล

เป้าประสงค์ (Goals)

๑. นักเรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑

๒. นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม

๓. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีทักษะการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษ ที่ ๒๑

๔. หลักสูตรสถานศึกษาตอบสนองต่อความถนัดและศักยภาพของผู้เรียนและส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑

๕. กระบวนการจัดการเรียนรู้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

๖. โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

๗. โรงเรียนมีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ

๘. โรงเรียนมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการจัดการความรู้อย่างมีคุณภาพ

 

โครงการหลักของโรงเรียน (Major School Project)

โครงการที่ 1  ส่งเสริมอัจฉริยภาพเพชรพระเกี้ยวน้อย

โครงการที่ 2  นวัตกรน้อย

โครงการที่ 3  ลูกพระเกี้ยวน้อยคนดีศรีเตรียมพัฒน์นนท์

โครงการที่ 4  พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โครงการที่ 5  สุขภาพดีชีวีมีสุข

โครงการที่ 6  ครูดีศรีเตรียมพัฒน์นนท์

โครงการที่ 7  หลักสูตรเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตและอาชีพสู่ระดับมาตรฐานสากล

โครงการที่ 8  บริหารเยี่ยมเพื่อผลลัพธ์ยอด

โครงการที่ 9  พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสู่มาตรฐานสากล

โครงการที่ 10 พัฒนาแหล่งเรียนรู้และสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

โครงการที่ 11  สร้างและขยายเครือข่ายสังคม แห่งการเรียนรู้

การกําหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เพื่อการประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  ปีการศึกษา ๒๕๖4

มาตรฐาน / ตัวบ่งชี้ค่าเป้าหมายมาตรฐาน
มาตรฐานที่  ๑  คุณภาพของผู้เรียนยอดเยี่ยม
๑.๑  ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 
     1.1.๑)  มีความสามารถในการอ่าน  การเขียน  การสื่อสารและการคิดคำนวณ

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.1.๒)  มีความสามารถในการวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ  อภิปราย  แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแก้ปัญหา

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.1. ๓)  มีความสามารถในการสร้างนวัตกรรม

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.1.๔)  มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ร้อยละ 80

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.1.๕)  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรสถานศึกษา

ร้อยละ 80

มีผลการเรียน

ตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป

     1.1.๖)  มีความรู้  ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

ร้อยละ 90

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

๑.๒  คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน 
     1.2.๑)  มีคุณลักษณะและค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนด

ร้อยละ 90

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.2.๒)  มีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย

ร้อยละ 90

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.2.๓)  ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลาย

ร้อยละ 90

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.2.๔)  สุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม

ร้อยละ 85

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

     1.2.5)  ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากร พลังงาน และสิ่งแวดล้อม

ร้อยละ 90

อยู่ในระดับยอดเยี่ยม

มาตรฐานที่  ๒  กระบวนการบริหารและการจัดการยอดเยี่ยม
๒.๑  การมีเป้าหมาย  วิสัยทัศน์  และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจนยอดเยี่ยม
๒.๒  มีระบบบริหารจัดการคุณภาพของสถานศึกษายอดเยี่ยม
๒.๓  ดำเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ทุกกลุ่มเป้าหมายยอดเยี่ยม
๒.๔  พัฒนาครูและบุคลกรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพยอดเยี่ยม
๒.๕  จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
๒.๖  จัดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
มาตรฐานที่  ๓  กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญยอดเยี่ยม
๓.๑  จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง  และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตได้ยอดเยี่ยม
๓.๒  ใช้สื่อ  เทคโนโลยีสารสนเทศ  และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
๓.๓  มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิงบวกยอดเยี่ยม
๔.๔  ตรวจสอบและประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบ  และนำผลมาพัฒนาผู้เรียนยอดเยี่ยม
๓.๕  มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลป้อนกลับเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ยอดเยี่ยม
สรุปผลการประเมินในภาพรวมของสถานศึกษายอดเยี่ยม

                                                                                              งานแผนงาน

        โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี