• นายชตฤณ ชื่นจิตกวิน
    หัวหน้างานบรรณารักษฺ
    • นางสาวสุดาพร ชูแก้ว
    • นางสาวนันท์นภัส ฟูคำ