• นายนิรุช เหล่าเจริญ
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางธัญธร ทองมาก
   • นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
    • นายณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
     • นางสาวกรรนิการ์ ราชณุวงษ์
  • นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
   • นางนวลจันทร์ จรจรัญ
    • นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
     • นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์
  • นายชวดล บุญอินทร์
   • นางสาวพจนีย์ พลจันทึก
    • นางสาวชนิกา พงษ์มณี
     • นางสาววรัชยา แหวนวงษ์
  • นางกนกวรรณ ชนะถาวร
   • นายคณิต บุตรตรา
    • นางสาวหฤทัย สายสิญจน์
  • นางเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
   • นางสาววันวิสาข์ พรมสาร
    • นายศักดิ์รพี แสนสุข
  • นายอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
   • นางสาวราตรี ขันทอง
    • นายอัษฎายุธ พุทโธ
     • นายชวัลวิทย์ บูรณวนิช
      Description