• นางเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
  หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  • นางนวลจันทร์ น้ำยาง
   • นายอลงกรณ์ ประสิทธิชัย
    • นางสาววันวิสาข์ พรมสาร
     • นายศักดิ์รพี แสนสุข
  • นางนันทนา ขุมทอง
   • นางสาววรรณวิภา เกษมรัตน์
    • นางสาวราตรี ขันทอง
     • นายอัษฎายุธ พุทโธ
  • นางธัญธร ทองมาก
   • นายนิรุช เหล่าเจริญ
    • นายณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล
     • นางสาวกรรนิการ์ ราชณุวงษ์
  • นายตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฏ์
   • นางนวลจันทร์ จรจรัญ
    • นางสาวเพ็ญภัทร เกิดลาภี
     • นางสาวลัดดาวัลย์ โคตรวิทย์
  • นางกนกวรรณ ชนะถาวร
   • นางสาวพจนีย์ พลจันทึก
    • นางสาวชนิกา พงษ์มณี
     • นางสาววรัชยา แหวนวงษ์
  • นายชวดล บุญอินทร์
   • นายคณิต บุตรตรา
    • นางสาวหฤทัย สายสิญจน์
     • นายชวัลวิทย์ บูรณวนิช
      Description