นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ครูเสาวลักษณ์ กุลสุทธิดำรงพร
 
     
ครูจันทนา จำแนกรส ครูปรานอม อินทนาศักดิ์ ครูบุญช่วย ขำปาน
     
ครูมลิวัลย์ กลำพบุตร ครูชวดล บุญอินทร์ ครูธัญธร ทองมาก
     
ครูนิรุช เหล่าเจริญ ครูวรรณวิภา เกษมรัตน์ ครูราตรี ขันทอง
     
ครูณัฐพงษ์ อภิสุวรรณกุล ครูเพ็ญภัทร เกิดลาภี

ครูคณิต บุตรตรา

     
ครูนวลจันทร์ น้ำยาง ครูอลงกรณ์ ประสิทธิชัย ครูนำพล สาสิงห์
     
ครูตฤณเศรษฐ์ รัตนรังสฤษฎ์ ครูหฤทัย สายสิญจน์ ครูชนิกา พงษ์มณี
     
 
ครูนันทนา ขุมทอง ครูชัชวาล เชียงสน  
     
ครูปุญญิสา วรรณดี ครูปทุมมา แหวนวงษ์ ครูฑาริกา โคตรวิทย์
     
 
ครูติณณภพ เชื้อชา ครูอมรรัตน์ อาสสุวรรณ  
     
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240