นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษา
ครูเนาวรัตน์  หน่อแก้ว
 
ครูรชฏวรรณ  สารสุวรรณ ครูประพันธ์  เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ครูอชิรญา  เดือนแจ่ม
     
ครูอดิศร เมืองซ้าย ครูสุรชัย  สัมโย ครูชลดา อานี
     
ครูโชฏก เรืองผิว ครูเกรียงไกร บัวใหญ่รักษา ครูไพบูลย์ ถนอมทรัพย์
     
   
ครูสมโภชน์ เจริญขำ    
     
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240