นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์
ครูธันว์ชนก บัวคงดี
 
ครูชบาไพร สืบสำราญ ครูปริญญา รัตนะพิมาน ครูอัจฉรา เย็นรัตน์
     
ครูมาริษา ทับสี ครูประนอม นุกุลกิจ ครูจุฬาพร แก้วเซ่ง
     
ครูกิตติศักดิ์ รอดเริง ครูสุจิตรา หนูงาม ครูณัฐพงษ์ ศุภาสร
     
ครูยุวนุช สุกัน ครูพิมณฑ์รัตน์ กลิ่นจันทร์ ครูเฟื่องลัดดา จิตจักร
     
ครูสุภกร เขตมนตรี ครูกันย์ณัชชา บำรุงผล ครูกานต์รวี ผิวนิ่ม
     
ครูออมทรัพย์ ดวงศรี ครูรัชดาภรณ์ ฆ้องคำกล ครูปัญญา ภิรมย์จันทร์
     
ครูฟาร์ นุชเนื่อง ครูชวลิต สุจริต ครูปริญญา อินทรา
     
ครูสุรศักดิ์ ป้องคำสิงห์ ครูมารียำ แปะโพระ ครูหนึ่งฤทัย ธนูเงิน
     
 
Mrs.Loren Salazar Mangune Miss.Eva Villamor Valdevilla  
     
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240