นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
ครูประไพศรี ปัญญา
 
ครูนฤมล ศักดิ์ศรีเกษมกุล ครูอาภรณ์ คูประเสริฐวงศ์ ครูพรพรรษา สุพลชัย
     
     
ครูจันทนา อินทร์จันทร์ ครูปวริศา ปรางวิสุทธิ์ ครูจิตรลดา นาคศรี์
     
ครูวีรภัทร ศุภรสิงห์ ครูวิชญ์พล ปัญญา ครูปรัชญา ซื่อสัตย์
     
ครูธีรพงศ์ มีโภค ครูธนพล สรรคพงษ์ ครูสุรีย์ ศิริปัญญาวงศ์
     
ครูนภนัฐ ไผ่ชู ครูแสงดาว ชาวโพธิ์เอน ครูศรราม แสงสว่าง
     
     
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240