นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
   
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
ครูหฤษฎ์ ทรัพย์อุปถัมภ์
 
ครูปราณี อบเทศ ครูสุรีพร หาไมตรี ครูประกิตศรี เผ่าเมือง
     
ครูอภิชญา ไชยยะ ครูกาญจนา โสภารักษ์ ครูอัมรินทร์ อินทร์เสนา
     
ครูธีระชัย เจริญต้นตระกูล ครูนัยเนตร ดงทอง ครูปณิชา ธรรมนรภัทร
     
ครูพิเชษฐ์ ทิพย์ไธสง ครูญาณชัชณัฐ สิริวรชัยโอฬาร ครูโชคชัย สกุลโพน
     
ครูวัฒนา แก้วมงคล ครูสุภัททรา ทองเปลี่ยน ครูธัญฑิพา พอนสวม
     
ครูพรนภา กิตติวิภาส ครูวิภาดา จันทร์ภิรมย์ ครูญดาณัฏฐ์ เจนประเสริฐ
     
 
ครูอิสราภรณ์ สนธิสุตโชติภัทร์   ครูโชติกา เนตรทิพย์
     
ครูภูวนาท สุวินัย ครูจงกล รักสัตย์ ครูบัญชา จันทร์ผา
     
 
Miss.Chiela Mae M.Alea   Mr.Rodrigo Bonote Lapuhapo
     
 
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240