นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ครูวีรพล  แป้นพรหม
 
  งานการงานอาชีพ  
   
     
ครูจิตลดา ตันธะสินธุ์ ครูสุชาดา เหมือนเอี่ยม ครูดวงฤทัย ชะดี
     
ครูพิมจิตร์ รมยะพันธุ์ ครูทวีศักดิ์ ทวีจินดา ครูอัญชลี ศรีเอนก
     
ครูศิริภรณ์ ขนิษฐบุตร ครูวรางคณา จันทารักษ์ ครูนพวรรณ ศิริมาศ
     
 
  งานคอมพิวเตอร์  
   
ครูปิยวรรณ อินทานนท์ ครูจตุพร ฉิมมา (หัวหน้างาน) ครูเฉลิมชัย ตาระกา
     
ครูวิไลลักษณ์ หงส์หาญณรงค์ ครูณัฏฐ์นลิน เหลือล้น ครูวิราภรณ์ เจตวัง
     
ครูกมล เคลื่อนคล้อย ครูอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์ ครูแดนทัย จำปาบุรี
     
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240