นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
ครูนงลักษณ์  แย้มคำ
 
 
ครูณัฎฐิณี ประเทืองยุคันต์ ครูอุดมพร ม่วงคำ ครูเกวรินทร ภิรมย์ญาณ
     
ครูอรพิน จันทร์ประเสริฐ ครูบุปผา พ่วงปิ่น ครูธนิดา ราชจันทร์
     
ครูวัฒนา เหล็งหวาน ครูมิ่งขวัญ สุขมาก ครูบงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์
     
ครูนชนุช ศุทธดา ครูพเยาว์ ยศชัยภูมิ ครูธานัท เดชะศาศวัต
     
ครูพักตร์จิรา มีสมพงษ์ ครูวรรณวิสา สิงหะ ครูสุธารัตน์ ผลมีศักดิ์
     
ครูสุกานดา ทองตัน ครูกัญญลักษณ์ จันทรวิบูลย์ ครูณัฐกฤตา โนนสว่าง
     
ครูเกศวิไล บรรพต ครูกอบศักดิ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ครูรติกร บนสูงเนิน
     
ครูคียาภัทร มณีรักษ์ ครูอาทิตย์ วาเพชร ครูเรวิกา กลัดแพ
     
ครูพรทิพย์ เม่นคง ครูธัมมิกา สุทธเศียร ครูวันใหม่ วงศ์สิม
     
Mr.Rex David Catarroja Mr.Xinghua Mo Mr.Jesus Jr.E.Alcantara
     
Miss.Mariejor Sabatin chato

Miss.Li Mimgwai

Mr.Pierre Hendrik Le Roux
     
     
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240