นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
เจ้าหน้าที่สำนักงาน
น.ส.พิชชญานันท์ สุขวิเศษ น.ส.พัชรี สังข์ทอง นายอภิสิทธิ์ เสนาฤทธิ์
     
น.ส.วราณี มูลทองชุน น.ส.เจตอาภา วีรตานนท์ น.ส.เมทินี ยอดมั่น
     
น.ส.ทิพวรรณ พลโคตร น.ส.วราพร ประยงค์พันธ์ นางสาวอมรทิพย์ ขำงิ้ว
     
นายดิษพงษ์ เหมือนแจ่ม นางสาวณัฏฐา บุญรักษ์ น.ส.ศิริฉัตร พื้นชมภู
     
ว่าที่ร.ต.ธาราพงษ์ แสงหล่อ นายธนภัทร มีมุ้ย นางสาวศุภนิดา พวงทอง
     
 
 
 
งานยานพาหนะ
     
นายทองใบ ภู่ทรัพย์ นายเศรษฐา จิตรักษ นายประจักร์ แป้นพรหม
     
     
  งานอาคารสถานที่  
     
น.ส.วัฒชรินทร์ รอดฤดี น.ส.นภัสสรณ์ หรุ่นแดง นางบุญปลูก พานเงิน
     
     
     
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240