นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทศบาลนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
 
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
   กิจกรรมอื่นๆ     
อ่านต่อ... 
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
อ่านต่อ...  
 
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง "TPN Multimedia Center" 18/8/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา 7/8/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 30/7/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
ประกาศ เรื่องจ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
 
 
 
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240