นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง
 
สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ จากโรงเรียนบางใหญ สู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ และปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มารู้จัก 11 ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบันกันนะคะ
 
งานรักษาดินแดน เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ ได้ติดต่อประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายผู้ปกครอง สนับสนุนนำทหารมาฝึกความพร้อม ก่อนไปสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับเกียรติจากคุณวีนา โปรานานนท์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส รับผิดชอบโครงการพิเศษ "อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์" เข้าศึกษาดูงานในการเตรียมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13,14 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายโรงเรียน การพัฒนาด้านต่างๆ และให้ท่านผู้ปกครองได้พบคุณครูของลูก เพื่อรับทราบผลการเรียน ได้ร่วมกันดูแลส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
 
พิธีปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ลูกพระเกี้ยวน้อยสู่รั้วชมพู-น้ำเงิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ ขอให้นักเรียนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มความสามารถ ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาสนม อดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
   กิจกรรมอื่นๆ     
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 31/3/2560

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม.4  ประจำปีการศึกษา 2560   30/3/2560

ประกาศ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 23/3/2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการมาเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 22/3/2560
ประกาศ รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ห้องเรียนพิเศษ (Gifted) รอบ2  21/3/2560
ประกาศ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 10/3/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.4 1/3/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์ ศึกษาต่อ โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.1 1/3/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.4 1/3/2560
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ม.1 1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.6 ทั่วไป     1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.6 Gifted    1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.5 ทั่วไป     1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.5 Gifted    1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.3 ทั่วไป     1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.3 Gifted    1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.2 ทั่วไป     1/3/2560
ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1/2560    ม.2 Gifted    1/3/2560
กำหนดการระหว่างปิดภาคเรียนที่ 2/2559   22/2/2560
อ่านต่อ...  
 
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
ประกาศ เรื่องจ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
 
 
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240