นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
งานแนะแนว"เตรียมพัฒน์ นนท์" จัดติว GAT ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ม.5 และ ม.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก TRUE ปลูกปัญญา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ทำการเจิมหนังสือเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนหนังสือ และมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร และคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในโครงการนิเทศสัญจร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
 
ท่านจิระชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับ จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ร่วมขับเคลื่อนเตรียมพัฒน์ฯนนท์สู่โรงเรียนยอดนิยม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสต็มศึกษา" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
   กิจกรรมอื่นๆ     
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 31/3/2560

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม.4  ประจำปีการศึกษา 2560   30/3/2560

ประกาศ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 23/3/2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการมาเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 22/3/2560
อ่านต่อ...  
 
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
ประกาศ เรื่องจ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
 
 
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240