นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในการจัดกิจกรรม
วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (Classroom Meeting) เพื่อให้ผู้ปกครองรับทราบผลการเรียนของนักเรียน ครูและผู้ปกครองร่วมมือกันแก้ปัญหาด้านการเรียนและพฤติกรรม ของนักเรียนโดยผู้ปกครองทุกท่านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ภายใต้หัวข้อ “วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ก้าวไกลด้วยสะเต็ม” ในการจัดงานนี้เพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย ส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนความสามารถทางวิทยาศาสตร์ 18 สิงหาคม 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นศูนย์เครือข่ายส่งเสริมการสอนภาษาจีน ของสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มุ่งเน้นกิจกรรมวิชาการสร้างเสริมคุณภาพและความเข้มแข็ง ในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของโรงเรียนในเครือข่าย จำนวน 21 โรงเรียน จึงได้จัดให้มีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางภาษา และวัฒนธรรมจีน เพื่อส่งเสริมด้านภาษาจีนให้แก่นักเรียน กล้าคิดกล้าแสดงออก โดยมี นายดำรง ศรพรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานเปิดงาน ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560

 
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานในพิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 พิธีสดุดีพระคุณแม่ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560
 
ยินดีต้อนรับ สู่รั้ว ต.อ.พ.น. นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นายวิฑูรย์ ตากสุนทร ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ รองผู้อำนวยการดำรง ศรพรม พร้อมคณะครูจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรุงเทพมหานคร ในโอกาสที่ รองผู้อำนวยการดำรง ศรพรม เข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรีณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ เมื่อวันที่11 สิงหาคม 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมสัปดาห์นัดสินค้ามือสองของนักเรียน รู้คิด รู้ใช้ รู้พอเพียง ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนวิชาการงานอาชีพ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประสบการณ์ด้านอาชีพ ณ บริเวณใต้อาคาร 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการนนทบุรี ระหว่างวันที่ 7 – 11 สิงหาคม 2560

   กิจกรรมอื่นๆ     
อ่านต่อ... 
ประกาศผล 0 ร มส มผ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ ต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 15/9/2560
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/8/2560
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 24/8/2560
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 24/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 24/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 23/8/2560
ใบสมัครผู้แทนศิษย์เก่าเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ใบสมัครผู้แทนผู้ปกครองเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ใบสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรส่วนท้องถิ่นเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้แทนองค์กรชุมชนเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
แบบเสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเข้ารับการเลือกเป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 31/7/2560
อ่านต่อ...  
 
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง "TPN Multimedia Center" 18/8/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา 7/8/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 30/7/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
ประกาศ เรื่องจ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
 
 
 
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240