นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับประทาน รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
คณะกรรมการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการแนะแนวสู่งานอาชีพ ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning บูรณาการกลไก(PLC) วันท ี่13-14 กรกฎาคม 2560
 
กิจกรรม การแข่งขัน The Voice TPN
13 กรกฎาคม 2560
 
กิจกรรม วัน ทานาบาตะ (เทศกาลแห่งดวงดาว) 7 กรกฏาคม 2560
 
งานอนามัย จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสถาบันโรคทรวงอก เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 และถวายเป็นพระราชกุศล ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมปิยพัฒน์
   กิจกรรมอื่นๆ     
อ่านต่อ... 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่ผ่านการแก้ไขผลการเรียน ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2559 31/3/2560

ตารางสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม.4  ประจำปีการศึกษา 2560   30/3/2560

ประกาศ 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 23/3/2560
ข้อมูลเกี่ยวกับการมาเรียนปรับพื้นฐาน ของนักเรียนม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 22/3/2560
อ่านต่อ...  
 
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 30/6/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอเชิญนักเรียนเข้าร่วมโครงการ สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ Thailand Educational Development and Evaluation Tests 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
ประกาศ เรื่องจ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
 
 
 
 
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
 
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
 
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียน
เข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
 
     
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240