TPN News  

   

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ


                                

 

   

ตารางสอบเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   

ประกาศรายชื่อนักเรียน จัดชั้นเรียน ม.4

   

8 แนวทางเตรียมความพร้อมของถานศึกษา การเปิดภาคเรียน

   

เรื่องฝากจากโรงเรียน 5 ข้อแนะนำสำหรับเตรียมตัวสอบเข้าม.1

   

ประชาสัมพันธ์ขนาดไซส์เสื้อพละและกางเกงพละ

   

จัดสอบคัดเลือกนักเรียนระดับชั้น ม.1

   

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนออนไลน์

   

สถิติผู้สมัครเรียน

   

ปฏิทินการรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563

   

วิธีการสมัครเรียนออนไลน์ ปีการศึกษา 2563

   

สื่อออนไลน์ ทำแบบทดสอบพร้อมรับวุฒิบัตร

                           

                                                

                                     

 

                                        

 

   

ขยายเวลาชำระค่าบำรุงการศึกษาประจำภาคเรียนที่ 1/2563

   

แนวปฏิบัติการจัดชั้นเรียนม.1 เลื่อนเป็น ม.2

 

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

   

การดูแล ปรับปรุงแก้ไข อาคารสถานที่

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   

มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(COVID-19)

   

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว 7/03/2562 
   ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง
   งบประมาณองค์กรบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี 14/02/2562 
          ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั้่วไป 19/10/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 19/10/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 08/08/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 11/07/2561
  ประกาศผล :  ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล 
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 11/07/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
...........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย 26/06/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย

...........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาสัมคมศึกษา 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาสัมคมศึกษา

...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา

...........................................................................................................................................................................................................

   

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

เสนอราคาการหาผู้ประกอบการร้านขนมหวานและร้านอาหารญี่ปุ่น(ภายในโรงอาหาร) โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  วันที่ 15-20 /5/2563 

 

ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสิงคโปร์  โครงการ  Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2020 

วันที่ 23 -27 มีนาคม 2563

 

 รูปแบบการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ วันที่ 18/07/2562 

 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิด All in one พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้งระบบจำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23/05/2562 

 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการจดัทศันศึกษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 วันที่ 17/12/2561 

  ขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 12/11/2561 

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 8/11/2561 

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
วันที่ 22/08/2561 

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

  ผู้รายงาน : นายพิชญุตม์  ธาระวงค์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค31101) เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนัยเนตร ดงทอง

   

ประกาศรับสมัครงาน

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งธุรการโรงเรียน 28/5/2563 

ประกาศผล : 

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มคณิตศาสตร์ 24/12/2562 

   ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  15/11/2562

       ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ 18/06/2562 

     ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0713086
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
1973
2371
13151
685086
12262
63352
713086

Your IP: 34.238.190.122
2020-06-05 12:04
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี