ประกาศผลการสอบ Pre TPN Challenge

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   

กำหนดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

   

ประกาศการรับนักเรียน ชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

   

TPN Proud Night Party

   

การดูแล ปรับปรุงแก้ไข อาคารสถานที่

   

26 มิถุนายน 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการสดุดีกวีเอกของไทย ท่านพระสุนทรโวหาร โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันการจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีตามบทประพันธ์ ประกวดร้องเพลงในวรรณคดี การแสดงและการตอบคำถามเกร็ดความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความบันเทิง แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง [ดูภาพกิจกรรม]

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เปิดการอบรมและให้การต้อนรับคณะวิทยากรในการจัดอบรม ร่วมกันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี อบรม สาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งโซล่าเซล์ สาธิตการติดตั้งหลอดไฟฟ้า (LED) ให้กับคณะครูและตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว และท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ล้างแอร์ หลอดไฟ LED และแผงโซล่าเซลล์ ณ ห้อง TPN มัลติมีเดีย เซ็นเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 21,22 มิถุนายน 2561 [ดูภาพกิจกรรม]

22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ นนบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม มารยาทชาวพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็น และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินขีวิตได้ [ดูภาพกิจกรรม]

21 มิถุนายน 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ นนบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม มารยาทชาวพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็น และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินขีวิตได้ [ดูภาพกิจกรรม]

19 มิถุนายน 2561 ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมโรงเรียน"ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ทั้ง 17 โรงเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ในการวางแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกันของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บรรยากาศการประชุมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ได้รับคำชื่นชมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในศักยภาพความเข้มแข็ง บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศสมศักดิ์ศรีความเป็นเตรียมพัฒน์ฯนนท์อย่างแท้จริง[ดูภาพกิจกรรม]

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

  • 55875488_2337725342956267_8906571752998436864_n.jpg
  • 56286726_2329005323828269_456290625378058240_n.jpg
   

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสิงคโปร์  โครงการ  Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2020 วันที่ 23 -27 มีนาคม 2563

 

 รูปแบบการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ วันที่ 18/07/2562 

 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิด All in one พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้งระบบจำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23/05/2562 

 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการจดัทศันศึกษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 วันที่ 17/12/2561 

  ขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 12/11/2561 

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 8/11/2561 

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
วันที่ 22/08/2561 

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

  ผู้รายงาน : นายพิชญุตม์  ธาระวงค์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค31101) เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนัยเนตร ดงทอง

   

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มคณิตศาสตร์ 24/12/2562 

   ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  15/11/2562 

       ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ 18/06/2562 

     ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0556008
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
887
1500
6561
541309
21289
24195
556008

Your IP: 18.232.125.29
2020-02-19 20:38
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี