Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   

26 มิถุนายน 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่เพื่อเป็นการสดุดีกวีเอกของไทย ท่านพระสุนทรโวหาร โดยกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งขันการจัดป้ายนิเทศวันสุนทรภู่ กิจกรรมวาดภาพระบายสีตามบทประพันธ์ ประกวดร้องเพลงในวรรณคดี การแสดงและการตอบคำถามเกร็ดความรู้ต่างๆ ส่งเสริมการเรียนรู้สร้างความบันเทิง แก่นักเรียนอย่างทั่วถึง [ดูภาพกิจกรรม]

ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เปิดการอบรมและให้การต้อนรับคณะวิทยากรในการจัดอบรม ร่วมกันของโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับสำนักงานพลังงานจังหวัดนนทบุรี อบรม สาธิตการล้างเครื่องปรับอากาศ การติดตั้งโซล่าเซล์ สาธิตการติดตั้งหลอดไฟฟ้า (LED) ให้กับคณะครูและตัวแทนนักเรียนในระดับชั้น ม.5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โครงการอนุรักษ์พลังงานในสถานศึกษาตามโครงการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัดนนทบุรีให้เป็นเมืองสีเขียว และท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับมอบชุดอุปกรณ์ล้างแอร์ หลอดไฟ LED และแผงโซล่าเซลล์ ณ ห้อง TPN มัลติมีเดีย เซ็นเตอร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 21,22 มิถุนายน 2561 [ดูภาพกิจกรรม]

22 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ นนบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม มารยาทชาวพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็น และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินขีวิตได้ [ดูภาพกิจกรรม]

21 มิถุนายน 2561โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษพัฒนาการ นนบุรี โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมคุณธรรมนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในหลักธรรม มารยาทชาวพุทธ เพื่อเป็นแนวทางในการเพิ่มทักษะพื้นฐานด้านคุณธรรม จริยธรรมที่จำเป็น และสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการดำเนินขีวิตได้ [ดูภาพกิจกรรม]

19 มิถุนายน 2561 ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมโรงเรียน"ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ทั้ง 17 โรงเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ ในการวางแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกันของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บรรยากาศการประชุมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ได้รับคำชื่นชมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในศักยภาพความเข้มแข็ง บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศสมศักดิ์ศรีความเป็นเตรียมพัฒน์ฯนนท์อย่างแท้จริง[ดูภาพกิจกรรม]

   

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนเตรีบมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

   
   

ฟอร์มรายชื่อทอดผ้าป่าสามัคคี

 

.............................................................................................................................................................

ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ นนทบุรี
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

.............................................................................................................................................................

ฟอร์มแจ้งปัญหาอินเทอร์เน็ตเรียน
บุคลากรทุกท่านมีปัญหาขัดข้องทางในการใช้งานอินเทอร์เน็ตกรอกข้อมูลได้เลย

.............................................................................................................................................................

เว็บไซต์ศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 68
เกณฑ์การแข่งขัน สมัครแข่งขัน ผลการแข่งขัน 

.............................................................................................................................................................

 

ดูเพิ่มเติม...

 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการจดัทศันศึกษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 วันที่ 17/12/2561 


...............................................................................................................................................................................................................

  ขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 12/11/2561 
...............................................................................................................................................................................................................

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 8/11/2561 
...............................................................................................................................................................................................................

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 22/08/2561 
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง บริษัทดำเนินการจัดค่าย English Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     วันที่ 26/07/2561
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิดDesktop จำนวน 46 เครื่อง    วันที่ 20/06/2561
......................................................................................................................................................................................................
   ประกาศ เรื่อง จ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker)จำนวน 1 อัตรา โดยผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริม     ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) วันที่ 04/04/2561
...............................................................................................................................................................................................................

   ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่าย [สินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ำดื่ม] [สินค้าบริโภคและเครื่องดี่ม] [จำหน่ายอาหาร] ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  วันที่ 19/02/2561
...............................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...

 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101) ระดับชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน : บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค31101) เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน : นางสาวนัยเนตร ดงทอง

 ..............................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิทยาศาสตร์ทั้่วไป 19/10/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาภาษาไทย 19/10/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 08/08/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 11/07/2561
  ประกาศผล :  ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล 
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 11/07/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
...........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย 26/06/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย

...........................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

LogbookLTeacher  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0130476
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
605
746
3075
122704
13346
49847
130476

Your IP: 54.89.187.28
2018-12-19 16:38
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี