Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x
   

 

ประชุมเชิงปฏิบัติตามโครงการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยงานหลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตรบูรณาการ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้ให้แนวทางให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกระดับชั้น ในคาบ PLC เมื่อวันที่ 8 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2561[ดูภาพกิจกรรม]

 

14 มิถุนายน 2561 ศิษย์มีครู บูชาบูรพาจารย์ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์นนท์ทุกคน ได้หลอมรวมดวงใจจัดทำพานไหว้ครูมอบแด่ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ครูผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาคุณธรรมให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความมุ่งมั่นตั้งใจให้ศิษย์ได้รับความรู้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งในสังคมต่อไป [ดูภาพกิจกรรม]

5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว โดยนายวิวัฒน์ บุญเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสำหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เป็นศักดิ์เป็นศรีและเป็นความภาคภูมิใจแก่ลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ที่มีพระเกี้ยวน้อยเป็นสัญลักษณ์เลิศล้ำคุณค่าประจำโรงเรียน ให้ทุกคนได้รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติประวัติของสถาบันที่เราภาคภูมิใจเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี [คลิกดูภาพกิจกรรม]

1 มิถุนายน 2561 ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์ ชมรมTO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์ ได้เข้าประกวดชมรมและได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ในปี 2560 และได้เข้าประกวดระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้ามาประเมินในรอบพื้นที่ [คลิกดูภาพกิจกรรม]

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปลูกต้นบริเวณบ้านเรือนเพื่อความร่มรื่น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี [คลิกดูภาพกิจกรรม]

   

ข่าวกิจกรรมโรงเรียนเตรีบมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

   
   

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  วันที่ 22/08/2561 
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง บริษัทดำเนินการจัดค่าย English Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์     วันที่ 26/07/2561
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิดDesktop จำนวน 46 เครื่อง    วันที่ 20/06/2561
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกาศ เรื่อง จ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker)จำนวน 1 อัตรา โดยผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ (โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริม     ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) วันที่ 04/04/2561
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่าย [สินค้าอุปโภค-บริโภคและน้ำดื่ม] [สินค้าบริโภคและเครื่องดี่ม] [จำหน่ายอาหาร] ในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี  วันที่ 19/02/2561
...............................................................................................................................................................................................................
  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการ Educational trip for TPN Gifted Students in Singapore 2518  วันที่ 18/01/2561
...............................................................................................................................................................................................................
   ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโคางการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์  วันที่ 04 /01/2561
...............................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...

 ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101) ระดับชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน : บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

 ..............................................................................................................................................................................................................

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค31101) เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน : นางสาวนัยเนตร ดงทอง

 ..............................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่งานอนามัยโรงเรียน 08/08/2561
  ประกาศผล : -

..........................................................................................................................................................................................................

  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทะเบียนวัดผล 11/07/2561
  ประกาศผล :  ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล 
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์ 11/07/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่โสตทัศนูปกรณ์
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย 26/06/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาดนตรีไทย

...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาสัมคมศึกษา 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาสัมคมศึกษา

...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาภาษาจีน
...........................................................................................................................................................................................................
  รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา 30/04/2561
  ประกาศผล : ผลการคัดเลือก ตำแหน่ง  ครูอัตราจ้าง วิชาชีววิทยา

...........................................................................................................................................................................................................

ดูเพิ่มเติม...
   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

LogbookLTeacher  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0054429
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
52
744
4028
41470
24748
29347
54429

Your IP: 54.224.118.247
2018-10-19 02:04
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี