ประกาศผลการสอบ Pre TPN Challenge

   

รางวัลที่โรงเรียนได้รับ

   

กำหนดการรับสมัครห้องเรียนพิเศษ

   

ประกาศการรับนักเรียน ชั้นม. 1 และม.4 ปีการศึกษา 2563

   

TPN Proud Night Party

   

การดูแล ปรับปรุงแก้ไข อาคารสถานที่

   

 

ประชุมเชิงปฏิบัติตามโครงการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยงานหลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตรบูรณาการ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้ให้แนวทางให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกระดับชั้น ในคาบ PLC เมื่อวันที่ 8 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2561[ดูภาพกิจกรรม]

 

14 มิถุนายน 2561 ศิษย์มีครู บูชาบูรพาจารย์ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์นนท์ทุกคน ได้หลอมรวมดวงใจจัดทำพานไหว้ครูมอบแด่ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ครูผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาคุณธรรมให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความมุ่งมั่นตั้งใจให้ศิษย์ได้รับความรู้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งในสังคมต่อไป [ดูภาพกิจกรรม]

5 มิถุนายน 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว โดยนายวิวัฒน์ บุญเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสำหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เป็นศักดิ์เป็นศรีและเป็นความภาคภูมิใจแก่ลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ที่มีพระเกี้ยวน้อยเป็นสัญลักษณ์เลิศล้ำคุณค่าประจำโรงเรียน ให้ทุกคนได้รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติประวัติของสถาบันที่เราภาคภูมิใจเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี [คลิกดูภาพกิจกรรม]

1 มิถุนายน 2561 ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์ ชมรมTO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์ ได้เข้าประกวดชมรมและได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ในปี 2560 และได้เข้าประกวดระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้ามาประเมินในรอบพื้นที่ [คลิกดูภาพกิจกรรม]

28 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปลูกต้นบริเวณบ้านเรือนเพื่อความร่มรื่น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี [คลิกดูภาพกิจกรรม]

   

คนเก่ง ต.อ.พ.น.

  • 55875488_2337725342956267_8906571752998436864_n.jpg
  • 56286726_2329005323828269_456290625378058240_n.jpg
   

ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง

  ยกเลิกประกาศ  ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ  ประเทศสาธาณณรัฐสิงคโปร์  โครงการ  Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2020 วันที่ 23 -27 มีนาคม 2563

 

 รูปแบบการปรับปรุงห้องศูนย์การเรียนรู้อัจฉริยะ วันที่ 18/07/2562 

 

 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ชนิด All in one พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงและการติดตั้งระบบจำนวน 40 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 23/05/2562 

 ขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) จ้างเหมาบริการจดัทศันศึกษา ณ ประเทศสาธารณรฐัสิงคโปร์ โครงการ Educational Trip for TPN Gifted Students in Singapore 2019 วันที่ 17/12/2561 

  ขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 12/11/2561 

  ร่างขอบเขตของงาน(TOR)ในการคัดเลือกผู้รับเหมาจัดหาครูต่างประเทศเพื่อมาสอนวิชาภาษาอังฤษ ภาษาจีน โดยใช้ภาษาอังกฤษในสถานศึกษา โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต3  วันที่ 8/11/2561 

  ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3  
วันที่ 22/08/2561 

   

เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ

 

  ชื่อเรื่อง : รายงานผลการพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

  ผู้รายงาน : นายพิชญุตม์  ธาระวงค์

  ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

ชื่อเรื่อง : รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษรายวิชาภาษาอังกฤษรอบรู้ 1 (อ31205) เรื่อง My Beloved Landmark สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

ชื่อเรื่อง : รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ รายวิชา คณิตศาสตร์ 1 (ค31101) เรื่อง เซต สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ผู้รายงาน : นางสาวนัยเนตร ดงทอง

   

ประกาศรับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 7/2/2563 

ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งครูอัตราจ้าง กลุ่มคณิตศาสตร์ 24/12/2562 

   ประกาศผล : 

 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน  15/11/2562 

       ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โรงเรียน

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ดูแลสระว่ายน้ำ 18/06/2562 

     ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างคอมพิวเตอร์ 23/05/2562 
    ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าประจำสำนักงานกลุ่มบริหารงานทั่วไป 3/05/2562 
   ประกาศผล : -

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

   รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย 23/04/2562 
   ประกาศผล : ตำแหน่งครูอัตราจ้างวิชาดนตรีไทย

   
   

ผู้อำนวยการโรงเรียน  

 

นางธราภรณ์  พรหมคช

ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

 

 

   

สารสนเทศโรงเรียน  

   

เว็บไซต์งานวิจัย TPN  

   

คู่มือนักเรียนปี2561  

   

เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง  

   

LogbookLTeacher  

   

สถิติผู้เข้าดูเว็บไซต์  

0555959
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่ผ่านมา
เดือนนี้
เดือนที่ผ่านมา
รวมทั้งหมด
838
1500
6512
541309
21240
24195
555959

Your IP: 18.232.125.29
2020-02-19 18:45
   

Fanpage ต.อ.พ.น.

   
© โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี