หน้าหลัก
ประวัติโรงเรียน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ติดต่อโรงเรียน
 
ฝ่ายบริหาร
กลุ่มสาระฯ ศิลปะ
กลุ่มสาระฯ ภาษาไทย
กลุ่มสาระฯ คณิตศาสตร์
กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษาฯ
กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระฯ สุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
เจ้าหน้าที่
 
กลุ่มบริหารงาน งบประมาณและบุคคล
กลุ่มบริหารงาน ทั่วไป
กลุ่มบริหารงาน กิจการนักเรียน
กลุ่มบริหารงาน วิชาการ
 
ภาพกิจกรรมปี 2557
ภาพกิจกรรมปี 2558
ภาพกิจกรรมปี 2559
ภาพกิจกรรมปี 2560
 
สารสนเทศ ปี 2555
สารสนเทศ ปี 2556
สารสนเทศ ปี 2557
สารสนเทศ ปี 2558
สารสนเทศ ปี 2559
 
แผนปฏิบัติการ ปี 2557
แผนปฏิบัติการ ปี 2558
แผนปฏิบัติการ ปี 2559
แบบฟอร์มโครงการ
ตัวอย่างสรุปโครงการ
ฟอร์มสรุปโครงการ
วิสัยทัศน์

 
มาตฐานการศึกษา
คู่มืองานประกันคุณภาพ
แนวทางการเขียนรายงาน SAR
SAR ปี 2559
รายงานแผนพัฒนาคุณภาพ 2558
 
ศูนย์พฤกษศาสตร์
ศูนย์หุ่นยนต์
ศูนย์ภาษาจีน
ศูนย์อำนวยการประสานงานป้องกัน และแก้ปัญหายาเสพติด
 
ระบบบริหารจัดการห้องสมุด
ระบบลงทะเบียนชุมนุมออนไลน์
 
สื่อการเรียนการสอนของครู (ออนไลน์)
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[บันทึกข้อความ][แบบประเมิน]
 

 
 
 
 
 
     
 
   
 
 
   
 
 
19 มิถุนายน 2561
ประชุมโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับเป็นเจ้าภาพในจัดการประชุมโรงเรียน"ในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ" ทั้ง 17 โรงเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ นการวางแผนติดตามความก้าวหน้าของโครงการและกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องทำร่วมกันของโรงเรียนในเครือเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ บรรยากาศการประชุมเต็มเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มและความประทับใจ ได้รับคำชื่นชมจากทุกโรงเรียนที่เข้าร่วมประชุมในศักยภาพความเข้มแข็ง บรรยากาศสิ่งแวดล้อมที่เป็นเลิศสมศักดิ์ศรีความเป็นเตรียมพัฒน์ฯนนท์อย่างแท้จริง
 
 
 
15 มิถุนายน 2561
หัวข้อประชุมเชิงปฏิบัติตามโครงการจัดทำหลักสูตรบูรณาการ
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยงานหลักสูตร ได้จัดทำหลักสูตรบูรณาการ การปลูกฝังคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ในทุกระดับชั้น เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิรได้ให้แนวทางให้กำลังใจในการทำงานของคณะครูที่มุ่งมั่นตั้งใจและให้ความร่วมมือในทุกระดับชั้น ในคาบ PLC เมื่อวันที่ 8 และ วันที่ 15 มิถุนายน 2561
 
 
 
14 มิถุนายน 2561
ศิษย์มีครู บูชาบูรพาจารย์ พิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีสำคัญของลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์นนท์ทุกคน ได้หลอมรวมดวงใจจัดทำพานไหว้ครูมอบแด่ครูเพื่อแสดงความกตัญญูกตเวที แด่ครูผู้ประสาทวิชาอบรมจริยาคุณธรรมให้กับศิษย์ด้วยความรัก ความมุ่งมั่นตั้งใจให้ศิษย์ได้รับความรู้เติบโตเป็นคนดีคนเก่งในสังคมต่อไป #พระคุณที่สามงดงามแจ่มใส
 
 
 
5 มิถุนายน 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว โดยนายวิวัฒน์ บุญเกษม ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และประดับเครื่องหมายพระเกี้ยวสำหรับคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2561 ซึ่งเป็นพิธีอันทรงเกียรติ เป็นศักดิ์เป็นศรีและเป็นความภาคภูมิใจแก่ลูกพระเกี้ยวน้อยเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ที่มีพระเกี้ยวน้อยเป็นสัญลักษณ์เลิศล้ำคุณค่าประจำโรงเรียน ให้ทุกคนได้รักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงเกียรติประวัติของสถาบันที่เราภาคภูมิใจเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
 
 
 
1 มิถุนายน 2561
ประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์
ชมรมTO BE NUMBER ONE เตรียมพัฒน์ฯนนท์ ได้เข้าประกวดชมรมและได้รับรางวัลดีเด่น ระดับประเทศ ในปี 2560 และได้เข้าประกวดระดับภาค เป็นตัวแทนเข้าประกวดระดับประเทศ ต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1 เข้าร่วมการแข่งขันในรอบประเทศ ซึ่งคณะกรรมการได้เข้ามาประเมินในรอบพื้นที่
 
 
28 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร และนักเรียน ร่วมรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยร่วมปลูกต้นไม้ภายในบริเวณโรงเรียน และรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนปลูกต้นบริเวณบ้านเรือนเพื่อความร่มรื่น เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาของทุกปี
 
 
26 พฤษภาคม 2561
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี โดยคณะฝ่ายบริหาร คณะครูบุคลากร โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครู
 
 

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านเพื่อความเข้าใจ รายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐาน 5 (อ23101) ระดับชนั้มัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน : บงกศรัศม์ สุรังคพิพรรธน์

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาบทเรียนออนไลน์ โดยใช้ Google Apps for Education เรื่องลมฟ้าอากาศกับชีวิตประจำวัน
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ผู้รายงาน : นางกานต์รวี ผิวนิ่ม

ชื่อเรื่อง : รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษ โดยใช้เนื้อหาท้องถิ่น
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

ผู้รายงาน : นางสาวนชนุช ศุทธดา

   
 
ประการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เรื่อง การรับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนพิเศษ
ฟอร์มรายชื่อทอดผ้าป่าสามัคค4/12/2560
ประกาศผล 0 ร มส มผ ครั้งที่ 2ประจำภาคเรียนที่ 1/256017/10/2560
ใบแจ้ง ชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2560 ห้องเรียนวิทย์-คณิต20/10/2560
ใบแจ้ง ชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่2/2560 ห้องเรียนทั่วไป20/10/2560
ประกาศผล 0 ร มส มผ ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 10/10/2560
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียนที่ 1 และ ต้นภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 15/9/2560
ประกาศผลการเลือกประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 24/8/2560
ประกาศผลการเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการ 24/8/2560
ประกาศผลการสรรหากรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์และหรือผู้แทนองค์กรศาสนาอื่นในพื้นที่ 24/8/2560
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับเลือกเป็นผู้แทนกลุ่มบุคคลและองค์กร 24/8/2560
อ่านต่อ...  
   
 
ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ ชนิดDesktop จำนวน 46 เครื่อง 20/06/2561
ร่างประกาศTOR จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 46 ชุด 4/06/2561
ประกาศ เรื่อง จ้างครูชาวต่างชาติ(Native Speaker)จำนวน 1 อัตรา โดยผ่านบริษัทตัวแทนสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ
(โครงการกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าบริโภค เครื่องดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุร19/02/2561
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค และน้ำดื่มในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี19/02/2561
ประกาศ เรื่อง เสนอราคาดำเนินการของผู้ประกอบการร้านค้าในสถานศึกษาว่าด้วยการจำหน่ายอาหารในโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี19/02/2561
ประกวดราคาจ้างเหมาบริการจัดทัศนศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร์ โครงการ Educational trip for TPN Gifted Students in Singapore 251818/01/2561
ประกวดราคาจ้างบริษัทดำเนินการจัดค่าย STEM Education Camp ของนักเรียนโคางการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์4/01/2561
TOR การจ้างเหมาบริการครูสอนภาษาต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ 2561 โครงการส่งเสริมภาษาต่างประเทศสำหรับนักเรียน 17/10/2560
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง"TPN Multimedia Center" 19/10/2560
TOR โครงการจ้างปรับปรุงและตกแต่งห้องพร้อมครุภัณฑ์สำหรับห้อง "TPN Multimedia Center" 18/8/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
ประกาศ เรื่อง สอบราคารจ้างจัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 20/6/2560
TOR ค่ายภาษาอังกฤษ (English Camp) สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม. 1-3 19/6/2560
ประกาศ เสนอราคาจ้างดำเนินการสอนเสริมพิเศษวันเสาร์ในรายวิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-3 ประจำภาคเรียนที่1/2560 18/5/2560
TOR:ข้อกำหนดลักษณะและเงื่อนไขดำเนินงานการจ้างครูผุ้สอนชาวต่างชาติ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ตามประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี 8/5/2560
ประกาศ เปลี่ยนแปลงคุณลัการะป้ายแสดงผล LED outdoor full color display 16/3/2560
ประกาศ สอบราคาซื้อป้านแสดงผล LED outdoor full display พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน1ชุด 8/3/2560
ร่างขอบเขตของงาน(TOR) จัดป้ายแสดงผล LED Outdoor Full color Display พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 1/3/2560
  อ่านต่อ...    
 
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง สาขาวิทยาศาสตร 22/05/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลกรเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว 22/05/2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาสัมคมศึกษา 14/05/2561
ประกาศผลการคัดเลือกครูอัตราจ้าง กลุ่มวิชาจีน จำนวน 1 อัตรา 14/05/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาสัมคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาจีน จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครครูอัตราจ้าง วุฒิปริญญาตรี กลุ่มวิชาชีววิทยา จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา 30/04/2561
ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั้วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ 16/03/2561
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว9/03/2561
ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว สอนจีน 29/12/2560
รับสมัคร คัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง 30/11/2560
รับสมัคร คัดเลือก บุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในโครงการ Gifted ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 10/11/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาอังกฤษ 9/11/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือก ครูอัตราจ้าง วิชาเอก ภาษาไทย 9/11/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาอังกฤษ 1 อัตรา 1/11/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง วิชาเอกภาษาไทย 1 อัตรา 1/11/2560
ประกาศ สถานที่สอบประเมินและพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์(TEDET) 8/8/2560
รับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการประจำสำนักงาน 1 อัตรา 7/8/2560
ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 30/7/2560
ประกาศรับสมัคร คัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชัวคราว ตำแหน่ง สารวัตรนักเรียน 14/6/2560
ประกาศ รับสมัคร ครูชาวต่างชาติ(Native Speaker) จำนวน 1 อัตรา 15/5/2560
  อ่านต่อ...    
 
แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
  ขอลาพักการเรียน
  ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
  คำร้องขอใบรับรอง
  แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
  แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
  แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
  แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
  แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
  ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
  รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
  บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
  ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
  ตัวอย่างบันทึกข้อความ
คู่มือประชาชน
  1-การรับนักเรียน
  2-การขอย้ายเข้าเรียน
  3-การขอย้ายออกของนักเรียน
  5-การขอลาออก
  6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
  7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   
 website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 |
โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240