นายโชคดี  วิหคเหิร
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เปิดงานกิจกรรมวันอาเซียน ( Asean Day 8 August) ณ อาคารอเนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้มีความรู้ความเข้าใจ และเห็นถึงความสำคัญของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ร่วมมือกันในการพัฒนาประเทศให้ดีขึ้นและทัดเทียมประเทศอื่น ๆ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโครงการ INVESTORY พิพิธภัณฑ์เรียนรู้เกี่ยวกับการลงทุน (Investory Discovery Museum) จัดโดยบริษัทซุปเปอร์จิ๋ว จำกัด ภายใต้แนวคิด รู้หา รู้เก็บ รู้ใช้ รู้ขยายดอกผล เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ เกี่ยวกับการวางแผนด้านการเงินและการลงทุน และรู้จักแก้ปัญหาในการใช้เงินอย่างถูกต้อง ณ อาคารอเนกประสงค์ และ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2560
 
7 สิงหาคม 2560 
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ผู้บริหาร ครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าเฝ้ารับเสด็จ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเปิดป้ายอาคารเฉลิมพระเกียรติ ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
พัฒนาการ สุวรรณภูมิ
 
คนเก่ง..เตรียมพัฒน์ฯ นนท์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ส่งนักเรียนเข้าแข่งขันทักษะภาษาญี่ปุ่น ประจำปีการศึกษา 2560 จัดโดยศูนย์เครือข่ายพัฒนาการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศที่ 2 (ภาษาญี่ปุ่น) โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย นนทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 3 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2560
 
29 กรกฎาคม วันภาษาไทยแห่งชาติ...กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ โดยมีท่าน
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะทาง
ภาษาไทย และร่วมชมการแสดงต่างๆ ของนักเรียน โดยการจัดกิจกรรมนี้เพื่อให้นักเรียนเห็นความสำคัญ ของภูมิปัญญาไทยและช่วยกันอนุรักษ์สืบต่อไป อีกทั้งน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 และ
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร ณ อาคารอเนกประสงค์ 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2560
 
นายศุภวัฒน์ วลัยเลิศ รองผู้อำนวยการ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เป็นประธานเปิดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อต้อนรับการเข้าเป็นยุวกาชาดใหม่ และในการนี้ยังได้แสดงมุทิตาคารวะ ครูผู้นำยุวกาชาดที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้ อีกด้วย ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560
 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมโครงการเผยแผ่ธรรมะสู่เด็กและเยาวชน : พุทธศาสนา 1 วัน เพื่อเป็นการส่งเสริม อบรมคุณธรรม ศีลธรรม ให้เกิดแก่เด็กและเยาวชน ระหว่างวันที่ 2 – 3 สิงหาคม 2560
ณ วัดชลประทานรังสฤษดิ์ พระอารามหลวง
 
วันที่ 2 สิงหาคม 2560 นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี รับโล่ประกาศเกียรติคุณ สำหรับ “ผู้นำโรงเรียน 4.0”จาก ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ในการประชุมสัมมนาและนิทรรศการดิจิทัลทางการศึกษา 2017 จัดโดยสภาผู้ปกครองและครูแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สมาคมกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพมหานคร
 
คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมพิธีศาสนามหามงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา กิจกรรมถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทศบาลนนทบุรี ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำนายหมู่ลูกเสือ – เนตรนารี ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2560
 
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายพระพรชัยมงคล ในพิธีถวายราชสักการะและถวายราชสดุดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2560
 
พิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2560
 
งานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจและเสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยม เกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริต แก่นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยมีวิทยากรจาก สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) มาให้ความรู้ เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 ณ อาคารอเนกประสงค์
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
 
ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับประทาน รางวัลดีเด่น ระดับประเทศ จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ในการประกวด TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 15 ปี TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2560 ณ ศูนย์ประชุม อิมแพค ที่เมืองทองธานี เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2560
 
คณะกรรมการจัดหางานจังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานศูนย์พัฒนากิจกรรมแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการแนะแนวสู่งานอาชีพ ในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560
 
อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดการเรียนรู้ แบบ Active Learning บูรณาการกลไก(PLC) วันท ี่13-14 กรกฎาคม 2560
 
กิจกรรม การแข่งขัน The Voice TPN
13 กรกฎาคม 2560
 
กิจกรรม วัน ทานาบาตะ (เทศกาลแห่งดวงดาว) 7 กรกฏาคม 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดโครงการอบรม
ลูกเสือ-เนตรนารี- ยุวกาชาด ต่อต้านยาเสพติด เพื่อให้ผู้รับการฝึกอบรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยยาเสพติด มีทักษะในการป้องกันตัวเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และร่วมกันต้านภัยจากยาเสพติด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2560
 
อบรมสัมมนา เตรียมพัฒน์รักองค์กร
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมในการอบรมสัมมนา โครงการเตรียมพัฒน์รักองค์กร ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 6 - 8 กรกฎาคม 2560 ณ ภูเขางาม รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนถวายเทียนจำนำพรรษา ณ วัดเฉลิมพระเกียรติวรวิหาร จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
 
ร่วมแสดงความยินดีกับลูกพระเกี้ยวน้อย ต.อ.พ.น. สู่รั้วมหาวิทยาลัย สถาบันอุดมศึกษา และนำชื่อเสียงมาสู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ทุกๆคน โดยท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้กล่าวให้โอวาท แสดงความยินดี และร่วมถ่ายรูปเพื่อเป็นที่ระลึก (5 กรกฎาคม 2560)
 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม จัดทำร้านค้าคุณธรรม เพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมและความซื่อสัตย์ของนักเรียน โดยมีท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ทำพิธีเปิดป้าย ในวันนี้ (5 กรกฎาคม 2560)
 
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย..วันที่ 4 กรกฎาคม 2560 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมสืบสานประเพณีของพุทธศาสนิกชน เพื่อส่งเสริมพระพุทธศาสนา รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยที่ดีงาม จัดกิจกรรมพิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา โดยมีนายวิฑูรย์ ตากสุนทร ประธานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เกียรติเป็นประธาน คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมหล่อเทียนจำนำพรรษา ณ อาคารอเนกประสงค์ 
 
งานอนามัยโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดทำโครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน โดยได้ประสานงานกับศูนย์สุขภาพ เฮลตี้ ไทยแลนด์ จัดกิจกรรมการตรวจสุขภาพประจำปีการศึกษา 2560 ให้กับนักเรียน ม.1-6 ทุกคน ณ หอประชุมปิยพัฒน์ ระหว่างวันที่ 3 - 5 กรกฏาคม 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ นำนักเรียนแผนการเรียนสังคมศึกษา ม.4-6 ห้อง 8 ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครและนิทรรศรัตนโกสินทร์ 1 กรกฎาคม 2560
 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ อาคารอเนกประสงค์
 
งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี นำตัวแทนลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม 1 กรกฎาคม 2560 ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี
 
30 มิถุนายน 2560 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าร่วมกิจกรรม "น้าต่อไฟ" เพื่อสร้างความสามัคคี ณ หอประชุมปิยพัฒน์
 
การอบรมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.4 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
 
การอบรมคุณธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมน้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา ม.1 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ วันที่ 27 มิถุนายน 2560
 
งานแนะแนว"เตรียมพัฒน์ นนท์" จัดติว GAT ภาษาไทยให้แก่นักเรียน ม.5 และ ม.6 โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากร จาก TRUE ปลูกปัญญา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2560
 
งานส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม "เตรียมพัฒน์ฯ นนท์" จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในทุกวันพุธสุดสัปดาห ์ของเดือน และในวันนี้ 28 มิถุนยน 2560 มีคุณครูที่ปรึกษาและนักเรัยน ม.1ร่วมเป็นเจ้าภาพ 
 
านโรงเรียนสีขาวและห้องเรียนสีขาว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดอบรมแกนนำโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการนำกิจกรรมเข้ามาเป็นการเสริมในกิจกรรมยามว่าง และช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจให้กับนักเรียน ณ ห้องวิทยพัฒน์ เมื่อ 27 มิถุนายน 2560
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชึพและเทคโนโลยี ได้จัดอบรมนักเรียนโครงการหนึ่งห้องเรียน หนึ่งโครงงาน หนึ่งผลิตภัณฑ์ (ONE CLASSROOM - ONE PROJECT - ONE PRODUCT) ในทุกระดับชั้น โดยผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้เปิดการอบรมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนในการนำความรู้ไปต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ห้องเรียนที่มีคุณภาพเข้าคัดสรรและประกวดต่อไป ซึ่งท่านพัฒนาการอำเภอเมืองนนทบุรีและคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้แก่นักเรียนในครั้งนี้
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ร่วมต้อนรับและฟังการบรรยายพิเศษ จาก ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นประธานในพิธีประดับเข็มมงกุฎขัตติยราชนารี ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวังนนทบุรี เมื่อ 22 มิถุนายน 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดกิจกรรมค่ายเยาวชนรักษ์พลังงาน 2560 เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกการใช้พลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน โดยศูนย์บริการวิชาการที่ 1(จังหวัดปทุมธานี) ณ หอประชุมปิยพัฒน์ เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับเกียรติจาก สพม.3 จัดประชุมระดมความคิดเห็นการรับนักเรียน ระดับเขตพื้นที่ ณ ห้องประชุมวิทยพัฒน์ โดยท่านมานะ พุ่มบัว รักษาการ ผอ.เขต สพม.3 ได้ตรวจเยี่ยมการบริหารโรงเรียน เมื่อ 20 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เข้ารับมอบเกียรติคุณบัตรประทานฯ "เป็นแบบอย่างของผู้บริหารดีเด่น" รับเข็มเชิดชูเกียรติ ญสส.(สมเด็จพระญาณสังวร) และรับเข็มพระเกี้ยวจาก ดร.นิวัตร นาคะเวช ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 20 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานเปิดการอบรมนายหมู่ลูกเสือ เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ และผู้นำยุวกาชาด ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี จัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อเป็นการแสดงถึงความเคารพต่อครู ที่ได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ศิษย์ทุกคน โดยมี ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนี้ได้ทำการเจิมหนังสือเรียนเพื่อเป็นสิริมงคลในการเรียนหนังสือ และมอบรางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวดพานไหว้ครู เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร และคณะครู โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศโรงเรียน และเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการ มัธยมศึกษาจังหวัดนนทบุรี ในโครงการนิเทศสัญจร เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและยกระดับคุณภาพการศึกษา ด้วยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายฯ ณ หอประชุมปิยพัฒน์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560
 
นายณรงค์ แผ้วพลสง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีรับและประดับเข็มพระเกี้ยว ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2560
 
ท่านจิระชัย มูลทองโร่ย ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ให้เกียรติมาเป็นประธานในการประชุมเพื่อยกร่างข้อบังคับ จัดตั้งสมาคมศิษย์เก่าเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ร่วมขับเคลื่อนเตรียมพัฒน์ฯนนท์สู่โรงเรียนยอดนิยม เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2560 
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ "เสต็มศึกษา" ระหว่างวันที่ 10-11 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียน ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2560
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือวิชาการระหว่าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยราชมงคลพระนคร เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2560
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ได้รับการประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะครูและนักเรียนอย่างดียิ่ง
 
สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ จากโรงเรียนบางใหญ สู่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการบางใหญ่ และปัจจุบันโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มารู้จัก 11 ผู้บริหารจากอดีตถึงปัจจุบันกันนะคะ
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มความสามารถ ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาสนม อดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 
งานรักษาดินแดน เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ ได้ติดต่อประสานงานและได้รับความอนุเคราะห์จากเครือข่ายผู้ปกครอง สนับสนุนนำทหารมาฝึกความพร้อม ก่อนไปสอบเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ได้รับเกียรติจากคุณวีนา โปรานานนท์ หัวหน้าฝ่ายอาวุโส รับผิดชอบโครงการพิเศษ "อาคารนิทรรศน์ รัตนโกสินทร์" เข้าศึกษาดูงานในการเตรียมนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เพื่อส่งเสริมความรักชาติ ภาคภูมิใจในความเป็นไทย เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,ม.3,ม.5 และ ม.6 ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 วันที่ 13,14 พฤษภาคม 2560 เพื่อให้ผู้ปกครองได้รับทราบนโยบายโรงเรียน การพัฒนาด้านต่างๆ และให้ท่านผู้ปกครองได้พบคุณครูของลูก เพื่อรับทราบผลการเรียน ได้ร่วมกันดูแลส่งเสริมศักยภาพของบุตรหลานและร่วมกันพัฒนาโรงเรียน
 
พิธีปฐมนิเทศ นักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 ลูกพระเกี้ยวน้อยสู่รั้วชมพู-น้ำเงิน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี สถาบันแห่งความภาคภูมิใจ ขอให้นักเรียนมีความสุขและประสบความสำเร็จในการศึกษา
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร คณะครูและนักเรียนเตรียมพัฒน์ฯนนท์ ปฏิบัติหน้าที่ทดแทนบุญคุณอย่างเต็มความสามารถ ร่วมในงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูใบฎีกาสนม อดีตเจ้าอาวาสกิติมศักดิ์วัดโบสถ์ดอนพรหม วัดประจำโรงเรียน เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2560
 
การเรียนปรับพื้นฐานของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560
 
ก้าวต่อไปด้วยความภาคภูมิใจนะคะ พวกเราเตรียมพัฒน์ฯนนท์ พร้อมเข้ารับการประเมินโรงเรียน เพื่อรับรางวัลโรงเรียนรางวัลพระราชทานในปีการศึกษา 2560 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.ขัตติยา ด้วงสำราญ และคณะ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ แนวทางในการเข้ารับการประะเมินในครั้งนี้ 
 
อบรมการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วันที่ 20-21 มีนาคม 2560
 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมงานนิทรรศการทางวิชาการ หนึ่งห้องเรียนหนึ่งโครงงาน 2559 "บูรณาการทักษะชีวิตสู่การเรียนรู้ที่ยั่งยืน" ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ วันที่ 9-10 มีนาคม 2560
 
ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ พัฒนาทักษะ อบรมการใช้โปรแกรม GeoGebra วันที่ 6-7 มีนาคม 2560
 
คณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี เข้าร่วมแข่งขันกีฬาคุรุสัมพันธ์มัธยมศึกษา ครั้งที่ 8 ปีการศึกษา 2559 ณ โรงเรียนสตรีนนทบุรี วันที่ 10 มีนาคม 2560
 
นำองค์กร ท่านผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร พร้อมทีมบริหาร หัวหน้ากลุ่มสาระฯ หัวหน้างาน ร่วมกันประชุมทำแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2560 และศึกษาดูงานที่คลองโคน จังหวัดสมุทรสงคราม 14 - 16 มีนาคม 2560 โดยมีประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ท่านวิฑูรย์ ตากสุนทร ร่วมประชุมให้ข้อคิดเห็นในการพัฒนา
 
พิธีทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาและภูมิทัศน์ (28 กุมภาพันธ์ 2560)
 
คณูและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัพโบสถ์ดอนพรหม(9 กุมภาพันธ์ 2560)
 
วันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2559 (9 กุมภาพันธ์ 2560)
 
การออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ (7 กุมภาพันธ์ 2560)
 
กิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน (3 กุมภาพันธ์ 2560)
 
กิจกรรมวันตรุษจีน (27 มกราคม 2560)
 
งานนิทรรศการวิชาการ "สืบสานศาสตร์พระราชา เทิดไท้พระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ" (24 มกราคม 2560)
 
กิจกรรม วันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน (21 มกราคม 2560)
 
พิธีสตมวาร ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (20 มกราคม 2560)
 
นายโชคดี วิหคเหิร ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองและคณะครู ได้ไปเยี่ยมโรงเรียนน้อง โดยนำงบประมาณและอุปกรณ์การศึกษามอบให้ โรงเรียนบ้านจันทร์ อ.กัลยานิวัฒนา จ.เชียงใหม่ และ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านตุน อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน ในโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ (6-9 มกราคม 2560)
 
การอบรมโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ระยะที่ 2 (4 รุ่น)(7 มกราคม 2560)
 
ร่วมยินดีและภูมิใจ วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี กับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศ ระดับชาติ แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ (5 มกราคม 2560)
 
การแข่งขันลูกทุ่ง คีตราชัน (30 ธันวาคม 2559)
 
การแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน ครั้งที่66 ณ จังหวัดจันทบุรี (24 ธันวาคม 2559)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา (24 ธันวาคม 2559)
 
ส่งผู้อำนวยการศรัณย์ ศรลัมพ์ ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนตะลุมพุกี (23 ธันวาคม 2559)
 
ศิลปินตลกและคณะครูโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี แข่งฟุตบอลการกุศล เพื่อช่วยเหลือผู้ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาว(21 ธันวาคม 2559)
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง ขอขอบคุณ พ.ต.อ.ดร.ธงชัย เย็นประเสริฐ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ที่ได้สนับสนุนกิจการการศึกษาของนักเรียนมาโดยตลอด มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศีกษา 2559 จำนวน 75,000 บาท (30 พฤศจิกายน 2559)
 
ผอ.การโชคดี วิหคเหิร แสดงความยินดีกับผอ.แน่งน้อย เพิงพันธ์ รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนโพธินิมิตพิทยาคม และ ผอ.ชลัท ทิพย์ลมัย รับตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า นนทบุรี (28 พฤศจิกายน 2559)
 
ผู้อำนวยการโชคดี วิหคเหิร รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (25 พฤศจิกายน 2559)
 
พิธีถวายราชสุดี รัชกาลที่6 เนื่องในวันวชิราวุธี (25 พฤศจิกายน 2559)
 
กิจกรรมรวมพลังแห่งความภักดี (22 พฤศจิกายน 2559)
 
การสอบธรรมสนามหลวง แผนกธรรมศึกษา ชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2559 (21 พฤศจิกายน 2559)
 
กีฬาภายในต้านภัยยาเสพติด"เตรียมพัฒน์ฯ นนท์ เกมส์ 2559" (16-17 พฤศจิกายน 2559)
 
กิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (14 พฤศจิการยน 2559)
 
ร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม (11 พฤศจิกายน 2559)
 
 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี (31 ตุลาคม 2559)
 
ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2559 (29-30 ตุลาคม 2559)
 
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลาคม 2559)
 
น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการทุกหมู่เหล่า พสกนิกรชาวจังหวัดนนทบุรี ณ ศาลากลาง จังหวัดนนทบุรี (21 ตุลาคม 2559)
 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กไทยให้บรรลุ "ทักษะแห่งศตวรรษที่21" (6 ตุลาคม 2559)
 
รร.เข้าร่วมพิธีมอบป้ายโครงการ หมู่บ้าน สถานศึกษา และหน่วยงาน รักษาศิล5 ต้นแบบ ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา "หมู่บ้านรักษาศิล5" จังหวัดนนทบุรี ระยะที่ 3 ณ ศาลาอเนกประสงค์วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง ต.บางกร่าง อ.เมือง จ.นนทบุรี (4 ตุลาคม 2559)
 
พิธีมุทิตาคารวะ (9 กันยายน 2559)
 
พิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 (7 กันยายน 2559)
 
นักเรียนรับรางวัลหนึ่งห้องเรียนหนึ่งผลิตภัณฑ์และรางวัล TO BE NUMBER ONE (7 กันยายน 2559)
 
พิธีเข้าประจำหมู่ ยุวกาชาด (6 กันยายน 2559)
 
แสดงความยินดีกับห้องเรียนที่ได้คะแนนในระดับดีเยี่ยมและดี
 
ร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตา2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1 กันยายน 2559)
 
ร้อยรักรวมใจสานสายใยมุทิตา2559 ณ ศาลาอเนกประสงค์ บางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (1 กันยายน 2559)
 
นักเรียนได้รับรางวัลโต้วาที ภาษาอังกฤษ(จังหวัดเพชรบุรี)
 
โครงการกิจกรรมวิชาการสร้างเสริมคุณภาพ
      และความเข้มแข็งในการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน (9 สิงหาคม 2559)
 
กิจกรรมวันสื่อสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน
    ขอบอบคุณท่านผู้ปกครองและคุณครุทุกท่านที่มีส่วนร่วม ในการจัดประชุมวันสื่อสัมพันธ์ บ้านและโรงเรียน ครั้งที่ 1/ 2559
 
กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์    
     ท่านผู้อำนวยการนรากร ไหลหรั่ง เป็นประธานในงานกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ (18 สิงหาคม 2559)
 
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ นำนักเรียนเข้าทดสอบประเมิน การใช้ทักษะภาษาในกลุ่มประเ ทศอาเซียน นายพสิษฐ์ ชัยงาม ได้รับรางวัลเหรียญทองการทด สอบทักษะภาษาจีน
 
พิธีสดุดีเฉลิมพระเกียรติ เฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ ครบรอบ 84 พรรษา และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ (11 สิงหาคม 2559)
 
กิจกรรมวันอาเซียน (8 สิงหาคม 2559)
 
การแข่งขันเยาวชนหุ่นยนต์บังคับมือ ZEER-TRTC 
(25-26 มิถุนายน 2559)
 
พิธีแห่เทียนจำนำพรรษา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม (15 กรกฎาคม 2559)
 
กิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี 2559
 
ค่ายโครงการอบรมคุณธรรม ค่ายพุทธบุตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ปีการศึกษา2559
 
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2559)
 
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต3 ครั้งที่5/2559 ณ หอประชุมปิยพัฒน์ (8 กรกฎาคม 2559)
 
กิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 ที่สำเร็จการศึกษาและได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา (4 กรกฎาคม 2559)
 
กิจกรรมทัศนศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่4 ที่จังหวัดปทุมธานี (2 กรกฎาคม 2559)
 
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2559)
 
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน 2559)
 
กิจกรรมต้อนรับนักเรียนในโครงการYFU (26 มิถุนายน 2559)
 
พิธีรับและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา2559 (14 มิถุนายน 2559)
 
พิธีรับและประดับพระเกี้ยว ประจำปีการศึกษา2559 (14 มิถุนายน 2559)
 
กิจกรรม เทศกาลโยซาโกอิโซรัน (27 มิถุนายน 2559)
 
กิจกรรม งานวันสุนทรภู่ (24 มิถุนายน 2559)
 
กิจกรรม พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 (16 มิถุนายน 2559)
 
การประเมินชมรม TO BE NUMBER ONE รอบลงพื้นที่ วันที่ 23 พฤษภาคม 2559
 
ยินดีต้อนรับคณะผู้บริหาร เข้าฝึกประสบการณ์ ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี ระหว่างวันที่ 23-27 พฤษภาคม 2559
 
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ และเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา ณ วัดโบสถ์ดอนพรหม เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2559
 
TPN Gifted Student Studying in Singapore Program 2016 At Singapore
 
Memorandum of Understanding between Triamudomsuksapattanakarn Nonthaburi School
 
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2559
 
งานเตรียมพัฒน์ นนท์ สัมพันธ์ 59
 
การประกวด TO BE NUMBER ONE ระดับภาค
 
พิธีปัจฉิม นักเรียนชั้นม.3และม.6 ประจำปีการศึกษา 2558
 
การแข่งขันการออกแบบตัดชุดรีไซเคิล ของนักเรียนชั้นม.4
 
กิจกรรม วันตรุษจีน ประจำปี 2559
 
กิจกรรม TOBE NUMBER ONE
 
พิธีมอบรางวัลศิลปหัถกรรมระดับชาติ ให้กับนักเรียน
 
กิจกรรมวันเกียรติยศ ประจำปีการศึกษา 2558
 
การเยี่ยมและให้กำลังใจ นศท.เข้าค่ายที่เขาชนไก่(14 มกราคม2559)
 
กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนน้อง (ร.ร.บ้านตุน บ้านจัน5-9 มค.ค.59)
 
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ เตรียมพัฒน์นนท์เทิดไท้องค์ราชินี นำวิถีอาเซียน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 (19 มกราคม 2559)
 
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (4 ธันวาคม 2559)
 
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ณ วัดละมุดใน วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
 
กิจกรรม งานมหกรรมรวมพลคน TOBENUMBER ONE
สนับสนุนโดย หอการค้าจังหวัดนนทบุรี
 
กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันเข้าพรรษา
 
กิจกรรม กีฬาสีภายในต้านภัยยาเสพติด "เตรียมพัฒน์ นนท์ เกมส์"
 
พิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5
 
การประชุมสัมนา โครงการพัฒนาบุคลากรโรงเรียนในเครือ ต.อ.พ.
 
ค่ายบูรณาการ ม.4-6 (Integrated Camp)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายคณิตศาสตร์ ม.3
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายภาษาอังกฤษ ม.2 (English Camp For Gifted 2)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
ค่ายวิทยาศาสตร์ ม.1 (Science Camp For Gifted 1)
โครงการส่งเสริมความเป็นทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
 
  พิธีมุทิตา คารวะ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ (18 กันยายน 2558)
 
  กิจกรรมวันอาเซียน Asean Day (7 สิงหาคม 2558)
  กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา (29 กรกฎาคม 2558)
  กิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา (21 กรกฎาคม 2558)
  การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา (9 กรกฎาคม 2558)
  พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม (1 กรกฎาคม 2558)
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmaster@tpn.ac.th
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240