Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
สพฐ. แจ้งนโยบายการดำเนินงานการจัดงานศิลปหัตกรรมนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2557
   
วันที่ กิจกรรม
1 มอบตัวลงทะเบียนนักเรียน ม.1, ม.3, ม.5
2 มอบตัวลงทะเบียนนักเรียน ม.2, ม.4, ม.6
6-7 กีฬาสี
15-16 อยู่ค่ายพักแรมลุกเสือ-เนตรนารี ซ่อมเสริม
20 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
23 ทัศนศึกษานักเรียนห้องเรียนพิเศษ ม.1-ม.3
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240