Untitled Document
   
Untitled Document
 
 
Untitled Document
ประกาศ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าอาคาร4 ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
งานก่อสร้างหลังคาคลุมสนามหน้าอาคาร4 โรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
     
 
 
Untitled Document

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (โครงการGifted)

ใบแจ้งชำระเงินเพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 (สำหรับนักเรียนทั่วไป)
ค่ายคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556 ระหว่างวันที่ 24-28 มีนาคม 2557

กิจกรรมห้องสมุด "ค่ายรักการอ่าน" จัดขึ้นในวันที่ 27-28 กุมภาพันธ์ 2557

 
Untitled Document
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
http://www.web.ku.ac.th/schoolnet/snet1

คลังความรู้ วิชาการ ด้านสุขภาพจิต
จากกรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข

ห้องสมุดความรู้จาก sanook.com
http://www.guru.sanook.com/library.php

สถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจ
จากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
พบกับสื่อการเรียนการสอนที่หลากหลาย จากครูทั่วประเทศ
http://www.sahavicha.com
ความรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พระราชดำริว่าด้วยเศรษฐกิจพอเพียง
Untitled Document
 
 
 
 

 

 

  Untitled Document
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240