นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)
งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนักเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง  
โรงเรียนเตรียมเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

ประกาศผล รายชื่อนักเรียนม.3 เดิม เรียนต่อม.4 ปีการศึกษา 2558
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร
ประกาศผลการสอบคัดเลือก นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่1
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน 2/2557 (สำหรับนักเรียน)
-- รับสมัครครูต่างชาติ(Native Speaker) คุณสมบัติ จบการศึกษาระดับปริญญาตรี
ด้านการสอนภาษาอังกฤษ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง -- อ่านรายละเอียด
วันที่ กิจกรรม
1 สอบเข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศฯ ม.4
5 ประกาศผลนักเรียนม.1 เข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศฯ และรายงานตัวภายในวันที่ 8 มี.ค. 58
6 ประกาศผลนักเรียนม.4 เข้าศึกษาต่อโครงการส่งเสริมความ
เป็นเลิศฯ และรายงานตัวภายในวันที่ 8 มี.ค. 58
13 อบรมงานพัฒนาวิชาชีพครู
15 รายงานตัวนักเรียน ม.3 เดิมเพื่อเข้า ม.4
17-19 ประชุมสรุปผลการปฏิบัติงาน/โครงการปีการศึกษา 2557 และจัดทำแผนปฏิบัติการการศึกษา2558
20-21 รับสมัครนักเรียนสอบเข้า ม.1 (ความสามารถพิเศษ)
20-24 รับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้า ม.1 (ทั้งในเขตและนอกเขต)
20-24 รับสมัครนักเรียนสอบเข้า ม.4
23 สอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษ
25 ประกาศผลสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ประเภท ความสามารถพิเศษและรายงานตัว
28 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1 (ทั้งในเขตและนอกเขต)
29 สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.4
 
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240