นายนรากร ไหลหรั่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
การเยี่ยมและให้กำลังใจ นศท.เข้าค่ายที่เขาชนไก่(14 มกราคม2559)
 
กิจกรรมการเยี่ยมโรงเรียนน้อง (ร.ร.บ้านตุน บ้านจัน5-9 มค.ค.59)
กิจกรรม นิทรรศการวิชาการ เตรียมพัฒน์นนท์เทิดไท้องค์ราชินี นำวิถีอาเซียน เรียนรู้สู่ศตวรรษที่21 (19 มกราคม 2559)
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ (4 ธันวาคม 2559)
   กิจกรรมอื่นๆ     
 
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2 / 2558
ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2/2558
                               ม.ต้น                ม.ปลาย
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่เรียนซ้ำรายวิชาครั้งที่ 2/2558
โครงสร้างแบบทดสอบและรูปแบบกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.3  
โครงสร้างแบบทดสอบและรูปแบบกระดาษคำตอบการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ม.6  
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2558 ครั้งที่2
   -กำหนดการสอบแก้ตัว        ม.1      ม.2      ม.3       ม.4       ม.5       ม.6

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีผลการเรียน 0, ร, มส ภาคเรียนที่ 1/2558  ครั้งที่ 1

กำหนดการช่วงปิดภาคเรียน
ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2558        - ม.ต้น      - ม.ปลาย  
ปฏิทินกิจกรรมประจำภาคเรียนที่ 1/ 2558

ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference : TOR)งานก่อสร้างอาคารพักอาศัยนักเรียน 2 ชั้น 10 ห้อง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี

รับสมัครครู อัตราจ้าง(ภาษาจีน) งบประมาณ อบจ.1 อัตรา   อ่านต่อ  5/2/59
 
 
 
 
 
 
   
   คู่มือประชาชน
 
1-การรับนักเรียน
2-การขอย้ายเข้าเรียน
3-การขอย้ายออกของนักเรียน
5-การขอลาออก
6-การขอเทียบโอนผลการเรียน
7-การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษา
   แบบคำร้องต่างๆ(ฝ่ายทะเบียน)
 
ขอลาพักการเรียน
ขออนุญาติสอบกลางภาค_ปลายภาค
คำร้องขอใบรับรอง
แบบขอลาออกจากการเป็นนักเรียน
แบบคำขอแก้ไขข้อมูล
แบบคำร้องขอใบรับรองการเป็นนักเรียน
แบบคำร้องขอผลการเรียนภาษาอังกฤษ
แบบยื่นคำร้องขอเรียนซ้ำ
ใบคำร้องขอเปลี่ยนห้องเรียน ปีการศึกษา 2558
รายงานนักเรียนได้รับผลการเรียน 0 ร มส มผ
   บันทึกข้อความต่างๆ(ฝ่ายวิชาการ)
 
บันทึกการเปลี่ยนคาบสอน
ใบขอเวลาเรียนให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียน
ตัวอย่างบันทึกข้อความ
 
 
 
website by : Triamudomsuksa Pattanakarn Nonthaburi School
http://www.tpn.ac.th | webmastertpn@hotmail.com
98 หมู่ 10 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 | โทร.02-595-1368, 02-9262122 | แฟกส์ 02-595-1240